SAKRAMENT  CHRZTU  ŚWIĘTEGO

Wymagane dokumenty:

 • Akt urodzenia dziecka.
 • Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców.
 • Dane o rodzicach chrzestnych /imiona, nazwiska, wiek, miejsce zamieszkania/.
 • Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

W parafii Sakramentu Chrztu św. w czasie Mszy św. udziela się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, na Mszy św. o godzinie 12.00. Poza Mszą świętą, termin do uzgodnienia z rodzicami w kancelarii parafialnej.

Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych odbywa się w sobotę po Mszy św. popołudniowej, przed pierwszą niedzielą miesiąca.

Uwagi duszpasterskie dotyczące sakramentu chrztu świętego: 

 1. Dzieci winny być chrzczone w parafii zamieszkania rodziców. Tylko dla słusznej przyczyny rodzice mogą wybrać inną parafię, ale taka decyzja wymaga uprzedniej zgody obydwu proboszczów / por. Prawo Partykularne Kościoła Sosnowieckiego, nr 197/. Obecnie często się zdarza, że adres zameldowania rodziców jest inny niż miejsce ich faktycznego zamieszkania.
 2. Rodzice winni wybierać dla swego dziecka rodziców chrzestnych, którzy będą wspomagać rodziców naturalnych lub opiekunów prawnych w katolickim wychowaniu dziecka. To zadanie może spełniać tylko ojciec chrzestny albo tylko matka chrzestna. Nie może natomiast być dwóch ojców chrzestnych lub dwóch matek chrzestnych. Kan. 873 KPK mówi wyraźnie: „Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych”. Dwoje, a nie dwóch czy dwie.
 3. Chrzestni winni mieć ukończone 16 lat, przyjęty sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarą życiem zgodnym z nauką Kościoła. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeńskich sytuacjach nieregularnych / Encyklika Familiaris Consortio w nr 79-82 wymienia tutaj tzw. „małżeństwo na próbę”, wolne związki i katolików złączonych tylko ślubem cywilnym/ oraz młodzież szkolna, która nie uczestniczy w katechizacji. Rodzice naturalni, o ile nie mają przeszkód, a rodzice chrzestni zawsze powinni w czasie obrzędu chrztu świętego przystąpić do Komunii świętej /por. Prawo Partykularne Kościoła Sosnowieckiego, nr 200/.
 4. Katolicy, którzy nie spełniają warunków wymaganych do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego nie mogą też pełnić funkcji świadka chrztu. Zgodnie z Kan. 874 &2 KPK funkcja świadka chrztu zarezerwowana jest dla osób ochrzczonych, należących do niekatolickich wspólnot eklezjalnych, które nie mogą być chrzestnymi. Osoba ochrzczona, która przynależy do innej wspólnoty eklezjalnej, może być dopuszczona jako świadek chrztu, ale tylko razem z chrzestnym katolikiem. 

Wyjątkiem od powyższej zasady są osoby należące do Kościoła prawosławnego.


PIERWSZA  KOMUNIA  ŚWIĘTA

Wymagania:

 • Metryka chrztu dziecka.
 • Zaświadczenie o przygotowaniu dziecka.
 • Obecność na bezpośrednich przygotowaniach.

SAKRAMENT  BIERZMOWANIA

Wymagania:

 • Metryka chrztu.
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji.
 • W przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
 • Obecność na przygotowaniach.

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA

Wymagane dokumenty:

 • Aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu.
 • Świadectwo bierzmowania.
 • Ostatnie świadectwo katechizacji.
 • Dowody osobiste.
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej.
 • Zaświadczenie o ukończeniu poradnictwa rodzinnego.
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego /niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne- tzw. ślub konkordatowy/ lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
 • W sytuacji wdowy lub wdowca potrzebny jest akt zgonu zmarłego współmałżonka.
 • W sytuacji, jeśli żadna osoba nie należy do parafii gdzie narzeczeni pragną zawrzeć sakrament małżeństwa, potrzebna jest zgoda proboszcza jednej z osób.
 • Zgoda na spisanie protokółu i udzielenia sakramentu lub przekazanie licencji.

 

 • Świadkowie  - dane /imiona i nazwiska, wiek, miejsce zamieszkania/.
 • Mają mieć ukończone 18 lat.
 • Wybieramy świadków, którzy przystąpią do Sakramentu Pokuty i Komunii Świętej.

Do spisania protokółu przedmałżeńskiego przychodzimy z wyżej wymienionymi dokumentami po czasie minięcia terminu trzech miesięcy przed ślubem.


POGRZEB  KATOLICKI

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgonu. Dokument wydany przez Urząd Stanu Cywilnego.
 • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych.
 • Jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu wystawia je kapelan szpitala.